Všeobecné obchodné podmienky poskytovania služieb (ďalej len VSOP)Článok I. - Všeobecné ustanovenie a vymedzenie pojmov
1.2 Prevádzkovateľom stránky a zároveň poskytovateľom služieb je SHEPHERD HK Limited Sídlo: 903 Dannies Hse. 20 Luard Rd, Wan Chai, Hong Kong.
1.3 Užívateľom je každý návštevník stránky, ktorý sa prostredníctvom nej zaregistruje a využíva služby poskytovateľa.
1.4 Zmluvný vzťah vzniká vyplnením a odoslaním registračného formulára na internetovej stránke prevádzkovateľa a využívaním jeho služieb.
1.5 Registráciou získava užívateľ prístup do systému, ktorý umožňuje užívateľovi získať zárobok od poskytovateľa za zdieľanie odkazov prostredníctvom sociálnych sietí alebo elektronickej pošty (e-mail). Nárok na zárobok vzniká splnením všetkých podmienok, ktoré sú uvedené v článku II., týchto VSOP.
1.6 Odkaz je špecifická URL adresa, ktorá obsahuje reťazec špecifických znakov, daný poskytovateľom. Predstavuje adresu internetovej stránky s určitým konkrétnym obsahom (začína znakmi http:/www.).
1.7 Pojmy a výrazy definované alebo použité v týchto Všeobecných obchodných podmienkach sa použijú a majú zhodný význam vo všetkých záväzkových právnych vzťahoch medzi Poskytovateľom a Užívateľom, týkajúcich sa služieb, pokiaľ nie je všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovené alebo zmluvnými stranami výslovne písomne dojednané inak.

Článok II. – Práva a povinnosti zmluvných strán
2.1 Registráciu a služby môžu využívať podnikateľské subjekty registrované na území Slovenskej republiky. Registráciou užívateľ potvrdzuje, že sa bude riadiť týmito VSOP.
2.2 Každý nový užívateľ získava pri prvej registrácii sumu 5 Eur, ktorá sa automaticky pripíše na účet užívateľa.
2.3 Za každý odkaz, na ktorý klikne návštevník, sa užívateľovi na jeho účet pripíše zárobok do výšky 5 centov. Výška zárobku je daná typom odkazu a vopred stanovená poskytovateľom. Podmienkou pripísania tejto sumy je, aby návštevník zotrval na príslušnej stránke najmenej 30 sekúnd.
2.4 Odkazy je možné šíriť pomocou služby Facebook, Twiter, Instagram alebo prostredníctvom e-mailu. URL adresy nesmú obsahovať znaky, ktoré sú generované skracovačmi (napríklad: bit.ly, goo.gl a podobne).

Článok III. – Platobné podmienky
3.1 Užívateľ sa zaväzuje vystaviť faktúru za jeho zárobok k 15-temu dňu v príslušnom mesiaci.
3.2 Poskytovateľ sa zaväzuje vyplatiť užívateľovi sumu až vtedy, keď zárobky užívateľa dosiahnu celkovú hodnotu minimálne 250 Eur.
3.3 Poskytovateľ si vyhradzuje právo vyplatiť hodnotu zárobku len prostredníctvom bankového prevodu na bankový účet užívateľa.

Článok IV. - Odstúpenie od zmluvy
4.1 V prípade, že užívateľ poruší podmienku v článku II. odstavec 2.4, účet mu bude vymazaný bez nároku na odškodnenie. To platí aj v prípade, že užívateľ použije na zdieľanie odkazov rôzne automatické programy alebo hromadnú elektronickú poštu (autosurf a podobne).

Článok V. - Výhrada vlastníckeho práva
5.1 Obsah stránky a systém, ktorý využíva užívateľ je chránený autorským zákonom.
5.2 Obsah stránky nesmie byť kopírovaný alebo inak využívaný bez písomného súhlasu prevádzkovateľa.
5.3 Poskytovateľ dáva súhlas užívateľovi so zdieľaním odkazov a ich obsahu, nakoľko je oprávnený tento obsah ďalej šíriť so súhlasom všetkých príslušných autorov, pričom disponuje súhlasom tretích strán.

Článok VI. – Zodpovednosť za škodu
6.1 Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za škody spôsobené činnosťou užívateľa.
6.2 Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné škody vzniknuté používaním softwaru nachádzajúceho sa na stránke prevádzkovateľa.

Článok VII. - Právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy
7.1 Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od zmluvy.
7.2 Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, zaslať oznámenie poskytovateľovi na e-mailovú adresu vyplata@ad-link.sk Následne mu bude účet do 14 dní zrušený.

Článok VIII. - Ochrana osobných údajov
8.1 Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
8.2 Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem štátnych orgánov v prípade kontroly.
8.3 Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, adresa, e-mailová adresa.
8.4 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám.
8.5 Registráciou vyjadril užívateľ svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracovaním osobných údajov.

Článok IX. - Záverečné ustanovenia
9.1 Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto Všeobecné obchodné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia užívateľa.
9.2 Registráciou užívateľ súhlasí, že si prečítal Všeobecné obchodné podmienky a súhlasí s ich znením.